ردیف پنل تصویر نام محصول برند تعداد تست قیمت (ريال) کاتالوگ تاریخ بروزرسانی توضیحات بیشتر
آرمان پویش طب Abg Atabilizer پادتن علم 50 ml 430.000 1395/02/08 17:26:34

---

آرمان پویش طب Coating buffer پادتن علم 100 ml 320.000 1395/02/08 17:25:50

---

آرمان پویش طب B - 2 Microglobulin پادتن علم 96 2.740.000 1395/02/08 17:05:52

---

آرمان پویش طب Microallbomin پادتن علم 96 2.740.000 1395/02/08 17:02:28

---

آرمان پویش طب GH پادتن علم 96 2.360.000 1395/02/08 17:01:31

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA/IgG پادتن علم 96 2.790.000 1395/02/08 16:57:42

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA پادتن علم 96 2.650.000 1395/02/08 16:57:02

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG پادتن علم 96 2.450.000 1395/02/08 16:55:22

---

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin پادتن علم 96 2.390.000 1395/02/08 16:54:32

---

Other Kits آرمان پویش طب IgE پادتن علم 96 2.490.000 1395/02/08 16:53:55

---

Neonatal Screening آرمان پویش طب Neo TSH پادتن علم 192 1.970.000 1395/02/08 16:51:50

---

Neonatal Screening آرمان پویش طب Neo TSH پادتن علم 96 1.030.000 1395/02/08 16:51:17

---

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid پادتن علم 96 1.680.000 1395/02/08 16:50:25

---

Fertility آرمان پویش طب HCG پادتن علم 96 1.650.000 1395/02/08 16:49:36

---

Fertility آرمان پویش طب Prolactin پادتن علم 96 1.650.000 1395/02/08 16:48:58

---

Fertility آرمان پویش طب LH پادتن علم 96 1.650.000 1395/02/08 16:48:25

T

Fertility آرمان پویش طب FSH پادتن علم 96 1.650.000 1395/02/08 16:47:32

---

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA پادتن علم 96 2.590.000 1395/02/08 16:46:50

---

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP پادتن علم 96 2.430.000 1395/02/08 16:40:20

---

Tumor Markers آرمان پویش طب Free PSA پادتن علم 96 2.890.000 1395/02/08 16:39:45

---

Tumor Markers آرمان پویش طب PSA پادتن علم 96 2.390.000 1395/02/08 16:39:10

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH پادتن علم 192 2.980.000 1395/02/08 16:36:18

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH پادتن علم 96 1.640.000 1395/02/08 16:35:49

---

Tyroid آرمان پویش طب T3 پادتن علم 192 2.980.000 1395/02/08 16:35:06

---

Tyroid آرمان پویش طب T3 پادتن علم 96 1.640.000 1395/02/08 16:34:39

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 پادتن علم 192 2.980.000 1395/02/08 16:33:42

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 پادتن علم 96 1.640.000 1395/02/08 16:33:02

---

Tyroid آرمان پویش طب Hs.TSH IDEAL 96 1.570.000 1393/10/17 13:18:43

---

آرمان پویش طب Super Ferritin IDEAL 96 2.185.000 1393/10/17 13:16:55

---

آرمان پویش طب B - HCG Rapid IDEAL 192 2.510.000 1393/10/17 13:15:53

---

آرمان پویش طب B - HCG IDEAL 192 2.720.000 1393/10/17 13:15:08

---

آرمان پویش طب DHEA-S IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:12:33

----

آرمان پویش طب 17OH - Progestrone IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:11:50

---

آرمان پویش طب Esteradiol (E2) IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:10:26

-----

آرمان پویش طب Testostron IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:09:07

---

آرمان پویش طب Cortizol IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:08:29

---

آرمان پویش طب Progesterone IDEAL 96 2.950.000 1393/10/17 13:07:40

---

آرمان پویش طب beta - 2 - Microglobin AESKU 3.920.000 1393/10/16 12:22:08

---`

آرمان پویش طب SLA AESKU 4.830.000 1393/10/16 12:19:32

---

آرمان پویش طب LKM - 1 AESKU 4.830.000 1393/10/16 12:19:05

---

آرمان پویش طب TTg - IgG & IgA AESKU 5.630.000 1393/10/16 12:18:35

---`

آرمان پویش طب ASCA IgG & IgA AESKU 6.330.000 1393/10/16 12:17:45

---

آرمان پویش طب tTg - G AESKU 4.390.000 1393/10/16 12:16:53

---

آرمان پویش طب tTg - A AESKU 4.390.000 1393/10/16 12:16:17

---

آرمان پویش طب Gliadin Chek AESKU 3.930.000 1393/10/16 12:15:35

---

آرمان پویش طب GLIA - IgG AESKU 3.790.000 1393/10/16 12:14:38

----

آرمان پویش طب GLIA - IgA AESKU 3.790.000 1393/10/16 12:14:08

------

آرمان پویش طب Tg AESKU 4.360.000 1393/10/16 12:13:27

---

آرمان پویش طب a - TPO AESKU 3.690.000 1393/10/16 12:12:50

---

آرمان پویش طب a - Tg AESKU 3.690.000 1393/10/16 12:00:00

---

آرمان پویش طب GBM AESKU 4.210.000 1393/10/16 11:57:00

---

آرمان پویش طب MPO P-ANCA AESKU 3.950.000 1393/10/16 11:55:48

---

آرمان پویش طب PR3 sensitive c - ANCA AESKU 3.950.000 1393/10/16 11:55:10

---`

آرمان پویش طب PRO S AESKU 15.790.000 1393/10/16 11:53:58

---

آرمان پویش طب Phoapholipid - 8s - IgG & IgM AESKU 4.590.000 1393/10/16 11:52:58

---

آرمان پویش طب Phoapholipid - Screen AESKU 4.650.000 1393/10/16 11:48:10

----

آرمان پویش طب B2 -GLyco - check AESKU 4.540.000 1393/10/16 11:03:59

---

آرمان پویش طب B2 -GLycoprotein I IgG /IgM AESKU 4.540.000 1393/10/16 11:02:51

---

آرمان پویش طب Cardiolipin IgG,IgM AESKU 3.930.000 1393/10/16 11:02:08

---

آرمان پویش طب Cardiolipin check AESKU 3.500.000 1393/10/16 11:01:29

----

آرمان پویش طب Anti CCP AESKU 10.440.000 1393/10/16 11:00:39

----

آرمان پویش طب RA / CCP Derect AESKU 7.960.000 1393/10/16 10:59:37

---

آرمان پویش طب ds DNA IgG AESKU 3.680.000 1393/10/16 10:58:41

---

آرمان پویش طب ds- DNA AESKU 3.680.000 1393/10/16 10:57:57

---

آرمان پویش طب ANA - Check AESKU 4.250.000 1393/10/16 10:56:54

---`

آرمان پویش طب ANA SLIDE - HEP2 AESKU 4.250.000 1393/10/16 10:56:10

-----

آرمان پویش طب ANA - 8S AESKU 3.570.000 1393/10/16 10:29:16

---

آرمان پویش طب psa -xs MONOBIND 96 3.000.000 1393/10/15 11:26:16

---

آرمان پویش طب PAPP - A MONOBIND 96 5.390.000 1393/10/15 11:23:52

---

آرمان پویش طب SHBG MONOBIND 96 5.720.000 1393/10/15 11:22:59

-----

آرمان پویش طب Prolactin MONOBIND 96 1.860.000 1393/10/15 11:19:02

---

آرمان پویش طب Anti - TPO MONOBIND 96 3.949.000 1393/10/14 17:00:33

---

#rasta-productType# آرمان پویش طب HCG - XR #rasta-brand# #rasta-testCount# #rasta-packCost# 1393/10/14 16:57:22

---

Hepatit آرمان پویش طب A- HCV ELISA ACON 96 1.150.000 1393/09/18 11:28:58

---

Hepatit آرمان پویش طب HTLV 1 & 2 انسیتوپاستور 96 2.200.000 1393/09/16 13:15:11

---

Hepatit آرمان پویش طب HCV Ab انسیتوپاستور 96 2.250.000 1393/09/16 13:14:35

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ag انسیتوپاستور 96 1.950.000 1393/09/16 13:13:56

---

Hepatit آرمان پویش طب HBC Ab ACON 96 2.010.000 1393/09/16 13:09:29

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ag پیشتاز 96 2.480.000 1393/09/16 13:03:25

---

Hepatit آرمان پویش طب HBc IgM DSI 96 2.640.000 1393/09/16 12:41:36

---

Hepatit آرمان پویش طب HBC Ab DSI 96 2.400.000 1393/09/16 12:40:45

---

Hepatit آرمان پویش طب HCV Ab DSI 192 4.990.000 1393/09/16 12:40:03

---

Hepatit آرمان پویش طب HCV Ab DSI 96 2.750.000 1393/09/16 12:39:06

---

Hepatit آرمان پویش طب (HIV Ab & Ag (p24 DSI 96 2.690.000 1393/09/16 12:36:47

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ab DSI 96 2.280.000 1393/09/16 12:35:36

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ag DSI 192 4.480.000 1393/09/16 12:34:35

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ag DSI 96 2.490.000 1393/09/16 12:33:53

---

HIV آرمان پویش طب (HIV Ab & Ag (3 GEN پیشتاز 96 2.190.000 1393/09/16 12:32:19

---

HIV آرمان پویش طب (HIV Ab & Ag (p24 پیشتاز 96 2.920.000 1393/09/16 12:31:28

---

Hepatit آرمان پویش طب HCV Ab پیشتاز 96 2.920.000 1393/09/16 12:30:43

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ab پیشتاز 96 2.040.000 1393/09/16 12:30:11

---

Hepatit آرمان پویش طب HBS Ag پیشتاز 96 2.250.000 1393/09/16 12:29:26

---

آرمان پویش طب HAV Ab Diapro 96 2.800.000

دانلود

1393/09/11 16:13:20

---

آرمان پویش طب Eateradiol - 17B IBL 96 1393/09/11 10:12:31

sad

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Anti Hpylori-IgM IBL 96 2.650.000 1393/09/11 10:08:41

KJH

آرمان پویش طب Mycoplasma Pneoumoniae IgM IBL 1393/09/11 10:04:42

DF

آرمان پویش طب PR3 c - ANCA IgG EUROIMMUN ELISA 96 3.650.000 1393/09/09 17:00:25

FGH

آرمان پویش طب Anti GMB IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.090.000 1393/09/09 16:59:05

SF

آرمان پویش طب mycroplasma pneumoniae IgM EUROIMMUN ELISA 96 2.550.000TR 1393/09/09 10:13:35

---

آرمان پویش طب Parainfluenza IgA/IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:12:41

ERTF

آرمان پویش طب Legionela IgA/IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:11:51

er

آرمان پویش طب Influenza virus B IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:11:08

W4ER

آرمان پویش طب Influenza virus B IgA/IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:10:43

EWR

آرمان پویش طب Influenza virus A IgA/IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:10:18

ER

آرمان پویش طب Influenza virus A IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:09:23

DF

آرمان پویش طب Dengue virus IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:08:30

ED

آرمان پویش طب Dengue virus IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:07:54

DS

آرمان پویش طب Borrelia IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:06:57

WQE

آرمان پویش طب Borrelia IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:06:29

SD

آرمان پویش طب Adenovirus IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 10:05:47

E

آرمان پویش طب Adenovirus IgG/IgA EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 09:57:26

DD

آرمان پویش طب Mump virus in CSF IgG EUROIMMUN ELISA 1393/09/09 09:56:36

DSA

آرمان پویش طب Mump virus IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 09:55:04

45T

آرمان پویش طب Mump virus IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 09:53:08

fvds

آرمان پویش طب Measles virus in CSF IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/09 09:52:23

ERTF

آرمان پویش طب Mycoplasma Pneoumoniae IgM EUROIMMUN ELISA 96 2.550.000

دانلود

1393/09/06 12:42:19

RET

آرمان پویش طب Mycoplasma Pneoumoniae IgG,IgA EUROIMMUN ELISA 96 2.280.000

دانلود

1393/09/06 12:41:29

RTG

آرمان پویش طب Chlamidia Trachomatis IgM EUROIMMUN ELISA 96 1.550.000 1393/09/06 12:33:51

EDRFG

آرمان پویش طب Chlamidia Trachomatis IgG,IgA EUROIMMUN ELISA 96 1.990.000 1393/09/06 12:31:43

RT

آرمان پویش طب EBNA - 1 G EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:42:51

FD

آرمان پویش طب EBV - EA IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:37:12

S

آرمان پویش طب EBV - EA IgA,IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:36:43

D

آرمان پویش طب EBV VCA IgM EUROIMMUN ELISA 96 .1.210.000 1393/09/05 11:35:58

ER

آرمان پویش طب EBV VCA IgG,IgA EUROIMMUN ELISA 96 1.180.000 1393/09/05 11:35:08

ER

آرمان پویش طب EBV VCA in CSF IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:34:06

S

آرمان پویش طب Echinococcus granulosus IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.190.000 1393/09/05 11:31:49

T

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Brucella IgM EUROIMMUN ELISA 96 2.520.000 1393/09/05 11:29:47

RETF

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Brucella IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.280.000 1393/09/05 11:29:12

ER

TORCH آرمان پویش طب HSV - 2 In CSF EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:12:43

RRRRRR

TORCH آرمان پویش طب HSV - 2 IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:08:48

AWE

TORCH آرمان پویش طب HSV - 2 IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:00:59

Y

TORCH آرمان پویش طب HSV - 1 In CSF EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 11:00:30

WE

TORCH آرمان پویش طب HSV - 1 IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:59:23

AWED

TORCH آرمان پویش طب HSV - 1 IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:58:46

S

TORCH آرمان پویش طب CMV Avidity EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:58:07

d

TORCH آرمان پویش طب CMV IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:57:20

C

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:56:54

EDF

آرمان پویش طب Rubella Avidity EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 10:55:13

ewr

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM EUROIMMUN ELISA 96 1.230.000 1393/09/05 10:52:32

456

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.180.000 1393/09/05 10:52:02

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA EUROIMMUN ELISA 96 2.350.000 1393/09/05 10:49:24

REWF

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma Gondi IgM EUROIMMUN ELISA 96 1.022.541 1393/09/05 10:31:20

AS

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma Gondi IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.080.000 1393/09/05 10:30:44

WQS

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.350.000 1393/09/05 10:29:37

DE

آرمان پویش طب Anti RF IgA,IgG,IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 09:56:29

SF

آرمان پویش طب Anti Jo - 1 IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 09:53:50

aesd

آرمان پویش طب Anti Scl - 70 IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 09:50:11

wer

آرمان پویش طب Anti SS- B IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/05 09:49:04

ED

آرمان پویش طب Anti SS- A IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:53:39

WEAD

آرمان پویش طب Anti Sm IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:52:52

a

آرمان پویش طب nRNP/Sm IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:52:23

a

آرمان پویش طب Centromeres IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:51:45

ws

آرمان پویش طب Anti Intrinsic Factor IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:51:10

s

آرمان پویش طب Anti Parietal Cell IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:50:25

A

آرمان پویش طب MPO P-ANCA IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.090.000 1393/09/04 17:49:35

A

آرمان پویش طب GAD IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:49:07

A

آرمان پویش طب B2 -GLycoprotein I IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:48:30

e

آرمان پویش طب yersinia enterocolitis EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:47:44

w

آرمان پویش طب Tetanus toxoid EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:46:45

s

آرمان پویش طب Diphteria toxoid EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:46:03

s

آرمان پویش طب Tissue Transglutaminase EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:45:28

as

آرمان پویش طب Treponema palidum screen EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:44:36

a

آرمان پویش طب Treponema palidum EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:44:01

sd

آرمان پویش طب TBE virus in CSF EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:43:24

WAS

آرمان پویش طب TBE virus IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:42:07

A

آرمان پویش طب TBE virus IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:41:25

as

آرمان پویش طب RSV IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:40:39

SD

آرمان پویش طب RSV IgA , IgG EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:40:05

DDDDD

آرمان پویش طب Parainfluenza IgM EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:39:27

EW

آرمان پویش طب ANCA Slide EUROIMMUN ELISA 96 710.000 1393/09/04 17:12:13

WER

آرمان پویش طب ANCA IFA EUROIMMUN IFA 96 900.000 1393/09/04 17:11:34

WER

آرمان پویش طب ANCA EUROIMMUN ELISA 96 1.580.000 1393/09/04 17:10:50

WER

آرمان پویش طب ANA Slide - IFA EUROIMMUN IFA 96 1393/09/04 17:09:28

UYG

آرمان پویش طب ANA SLIDE - HEP2 EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:08:43

UJYH

آرمان پویش طب ANA Screen IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.980.000 1393/09/04 17:07:57

23

آرمان پویش طب ANA Screen 9Ag EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:07:12

YUGT

آرمان پویش طب ANA HEP2Cell EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:06:34

YUT

آرمان پویش طب AMA/ASMA EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:05:40

UYT

آرمان پویش طب Allergy Profilo Inhalation EUROIMMUN ELISA 96 1393/09/04 17:05:02

U67T

آرمان پویش طب H pylori IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.350.000 1393/09/04 16:33:53

WE

آرمان پویش طب vitamin D3 EUROIMMUN ELISA 96 7.628.000 1393/09/04 16:33:00

EQD

آرمان پویش طب Anti ASCA EUROIMMUN ELISA 96 2.090.000 1393/09/04 16:32:28

FDE

آرمان پویش طب Anti GBM IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.090.000 1393/09/04 16:31:45

W

آرمان پویش طب C-ANCA EUROIMMUN ELISA 96 3.650.000 1393/09/04 16:27:54

kuyh

آرمان پویش طب Anti Gliadin IgG,IgA EUROIMMUN IFA 96 3.650.000 1393/09/04 16:25:51

d

آرمان پویش طب Anti CCP EUROIMMUN ELISA 96 3.608.000 1393/09/04 16:24:55

ASFD

آرمان پویش طب Cardiolipin IgG,IgA,IgM EUROIMMUN ELISA 96 3.280.000 1393/09/04 16:24:12

jhg

آرمان پویش طب IgE Total EUROIMMUN ELISA 96 2.750.000 1393/09/04 15:44:38

ae

آرمان پویش طب AMA M2 IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.218.000 1393/09/04 15:43:25

SSSSSSSS

آرمان پویش طب Anti - TPO IgG EUROIMMUN ELISA 96 1.385.000 1393/09/04 15:41:27

aqs

آرمان پویش طب ds DNA NcX IgG EUROIMMUN ELISA 96 3.280.000 1393/09/04 15:40:47

ASD

آرمان پویش طب ANA IgG EUROIMMUN ELISA 96 2.850.000 1393/09/04 15:39:56

rsdf

آرمان پویش طب ( ANA Screen (9 ag EUROIMMUN ELISA 96 1.980.000 1393/09/04 15:39:23

jhg

آرمان پویش طب VZV IgM EUROIMMUN ELISA 96 .1.210.000 1393/09/04 15:22:03

U7YT

آرمان پویش طب VZV IgG,IgA EUROIMMUN ELISA 96 1.180.000 1393/09/04 15:20:39

wsd

آرمان پویش طب Phoapholipin IgG,IgM EUROIMMUN ELISA 96 3.280.000 1393/09/04 15:20:02

as

آرمان پویش طب Pro GRP CanAg 96 1393/09/04 11:11:17

EW

آرمان پویش طب CYFRA 21 - 1 CanAg 96 1393/09/04 11:10:45

WS

آرمان پویش طب SCC Ag CanAg 96 7.200.000 1393/09/04 11:09:27

xs

آرمان پویش طب S 100 BB CanAg 96 1393/09/04 11:08:55

S

آرمان پویش طب HE4 CanAg 96 1393/09/04 11:08:25

WSD

آرمان پویش طب Free PSA CanAg 96 4.279.976 1393/09/04 11:07:54

QWE

آرمان پویش طب PSA CanAg 96 1.035.000 1393/09/04 11:07:04

ASX

آرمان پویش طب AFP CanAg 96 1.035.000 1393/09/04 11:06:29

QWS

آرمان پویش طب CEA CanAg 96 1.035.000 1393/09/04 11:05:45

AD

آرمان پویش طب NSE CanAg 96 1.980.000 1393/09/04 11:05:18

S

آرمان پویش طب CA 242 CanAg 96 2.650.000 1393/09/04 11:04:33

A

آرمان پویش طب CA - 19 - 9 CanAg 96 2.650.000 1393/09/04 11:04:04

SA

آرمان پویش طب CA 15 -3 CanAg 96 1.701.000 1393/09/04 11:03:27

SD

آرمان پویش طب CA-125 CanAg 96 1.701.000 1393/09/04 11:02:37

WSD

آرمان پویش طب Inhibin - B DSL 96 13.000.000 1393/09/04 10:44:06

WR

آرمان پویش طب (Inhibin - A(96*4 DSL 96 36.500.000 1393/09/04 10:42:00

R

آرمان پویش طب Inhibin - A DSL 96 10.400.000 1393/09/04 10:41:15

A

آرمان پویش طب AMH / MIS DSL 96 12.500.000 1393/09/04 10:40:29

DSF

آرمان پویش طب Free B - HCG Demeditec 96 3.210.000 1393/09/04 10:21:00

er

آرمان پویش طب PAPP - A Demeditec 96 3.210.000 1393/09/04 10:20:14

SD

آرمان پویش طب Insulin Demeditec 96 1393/09/04 10:19:36

we

آرمان پویش طب Esteriol(Ue3) Demeditec 96 1.390.000 1393/09/04 10:16:01

4w3r

آرمان پویش طب Eateradiol - 17B Demeditec 96 1393/09/04 10:15:06

jhyg

آرمان پویش طب Progesterone Demeditec 96 1.410.000s 1393/09/04 10:14:28

sda

آرمان پویش طب 17OH - Progestrone Demeditec 96 1393/09/04 10:14:00

ed

آرمان پویش طب Testostron Demeditec 96 1.790.000 1393/09/04 10:13:32

eqw

آرمان پویش طب DHEA-S Demeditec 96 1.800.000 1393/09/04 10:12:59

eqr

آرمان پویش طب P - ANCA GENESIS 96 1393/09/04 09:56:46

Wa

آرمان پویش طب Anti - Thyroid Peroxidase IgG GENESIS 96 1393/09/04 09:56:14

AED

آرمان پویش طب Thyroglobulin - Ag GENESIS 96 1393/09/04 09:55:03

d

آرمان پویش طب GBM IgG GENESIS 48 1393/09/04 09:53:57

WQE

آرمان پویش طب Cardiolipin Total GENESIS 96 1393/09/04 09:52:08

sd

آرمان پویش طب Aldosteron IBL 96 1393/09/04 09:50:52

SD

آرمان پویش طب Osteocalcin IBL 96 1393/09/04 09:50:17

dfs

آرمان پویش طب Adrenalin & Noradrenalin IBL 96 1393/09/04 09:49:29

ASD

آرمان پویش طب Erythropoietin IBL 96 1393/09/04 09:47:37

erw

آرمان پویش طب Calcitonin IBL 96 1393/09/04 09:46:53

qew

آرمان پویش طب Anti Mitochondrial Ab IBL 96 1393/09/04 09:46:24

qe

آرمان پویش طب Eateradiol - 17B IBL 96 1393/09/04 09:45:26

5E3T

آرمان پویش طب Toxocara.Canis IBL 96 1393/09/04 09:29:18

er

آرمان پویش طب Aspergillus IgG IBL 96 1393/09/04 09:27:14

WQE

آرمان پویش طب mycroplasma pneumoniae IgM IBL 1393/09/04 09:22:08

JIYG

آرمان پویش طب mycroplasma pneumoniae IgG IBL 96 1393/09/04 09:18:09

WR

آرمان پویش طب C1 - q IBL 96 1393/09/02 17:53:47

E3R

آرمان پویش طب Entamoba Histolica IgG IBL 96 1393/09/02 17:53:09

S

آرمان پویش طب Leshmania IgG IBL 96 1393/09/02 17:52:35

S

آرمان پویش طب CRP High Sensitive IBL 96 1393/09/02 17:52:01

qwdr

آرمان پویش طب CRP IBL 96 1393/09/02 17:51:12

2E4

آرمان پویش طب CA72 - 4 IBL 96 13.200.000 1393/09/02 16:00:48

A

آرمان پویش طب ds- DNA IBL 96 5.440.000 1393/09/02 15:59:24

DXC

آرمان پویش طب B - 2 Microglobulin IBL 96 4.350.000 1393/09/02 15:58:17

zsd

آرمان پویش طب PTH - intact IBL 96 11.800.000 1393/09/02 15:55:21

a

آرمان پویش طب Androstendion IBL 96 5.100.000 1393/09/02 15:54:08

SWD

آرمان پویش طب SHBG IBL 96 5.590.000 1393/09/02 15:51:59

WSED

آرمان پویش طب ACTH IBL 96 11.800.000 1393/09/02 15:51:16

edrf

آرمان پویش طب Normetanephrine IBL 96 2.290.000 1393/09/02 15:50:10

ed

آرمان پویش طب - Metanephrine IBL 96 2.740.000 1393/09/02 15:49:24

e

آرمان پویش طب Cortizol IBL 96 3.780.000 1393/09/02 15:48:43

Wa

آرمان پویش طب DHT IBL 96 7.580.000 1393/09/02 15:47:55

WSED

آرمان پویش طب Progesterone IBL 96 3.820.000 1393/09/02 15:46:26

wst

آرمان پویش طب Free Testestrone IBL 96 3.750.000 1393/09/02 15:44:38

ew

آرمان پویش طب Testostron IBL 96 2.650.000 1393/09/02 15:22:11

ws

آرمان پویش طب DHEA-S IBL 96 2.900.000 1393/09/02 15:21:29

sdf

آرمان پویش طب 17OH - Progestrone IBL 96 2.650.000 1393/09/02 15:20:40

wer

آرمان پویش طب Estriol - unco IBL 96 3.560.000 1393/09/02 15:20:10

Qas

آرمان پویش طب Diphtheri IgG IBL 96 3.750.000 1393/09/02 15:18:36

ER

آرمان پویش طب Tetanus IgG IBL 96 4.100.000 1393/09/02 15:17:22

WSD

آرمان پویش طب Measles IgM IBL 96 1.690.000 1393/09/02 15:12:47

VFD

آرمان پویش طب Measles IgG IBL 96 1.690.000 1393/09/02 15:12:12

AD

آرمان پویش طب EBV IgM IBL 96 1.550.000 1393/09/02 15:08:54

QA

آرمان پویش طب EBV IgG IBL 96 1.550.000 1393/09/02 15:08:20

EQ

TORCH آرمان پویش طب HSV 1/2 IGM IBL 96 2.320.000 1393/09/02 15:07:18

RFW

TORCH آرمان پویش طب HSV 1&2IgG IBL 96 1.450.000 1393/09/02 15:06:32

DWQ

آرمان پویش طب Mycoplasma Pneoumoniae IgG IBL 96 1.690.000 1393/09/02 15:05:14

ED

TORCH آرمان پویش طب Brucella IgM IBL 96 3.220.000 1393/09/02 15:04:14

DBH

TORCH آرمان پویش طب Brucella IgG IBL 96 3.250.000 1393/09/02 15:03:42

RFT

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgM IBL 96 2.650.000T 1393/09/02 15:02:52

RETH

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA IBL 96 2.650.000 1393/09/02 15:02:25

Q

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG IBL 96 2.650.000 1393/09/02 15:01:47

uihjQ

Other Kits آرمان پویش طب IgE GENESIS 96 2.150.000 1393/09/02 14:42:54

U6T

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM GENESIS 96 2.920.000 1393/09/02 14:41:56

سبقA

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG GENESIS 96 2.400.000 1393/09/02 14:41:22

erg

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM GENESIS 96 2.920.000 1393/09/02 14:40:08

rath

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG GENESIS 96 2.400.000 1393/09/02 14:39:38

a

آرمان پویش طب C-ANCA GENESIS 96 3.950.000 1393/09/02 14:38:31

D

آرمان پویش طب - Anti Thyroglobulin IgG GENESIS 96 2.950.000 1393/09/02 14:37:33

DQWD

آرمان پویش طب B2 -GLycoprotein I IgG /IgM/IgA GENESIS 96 2.350.000 1393/09/02 14:35:44

D

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA GENESIS 96 5.270.000 1393/09/02 14:34:10

AAAAA

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG GENESIS 96 3.610.000 1393/09/02 14:33:30

WED

آرمان پویش طب GBM GENESIS 96 9.490.000 1393/09/02 14:32:45

WS

آرمان پویش طب Cardiolipin IgM GENESIS 96 3.050.000 1393/09/02 14:31:42

EQ

آرمان پویش طب Cardiolipin IgG GENESIS 96 3.050.000 1393/09/02 14:31:07

WED

آرمان پویش طب EDRA / CPA GENESIS 96 7.600.000 1393/09/02 14:30:15

S

آرمان پویش طب Ds DNA high avidity GENESIS 96 3.850.000 1393/09/02 14:27:21

S

آرمان پویش طب ANA GENESIS 96 3.450.000 1393/09/02 14:26:10

WQ

آرمان پویش طب EBV IgM Diapro 96 1.590.000 1393/09/02 13:40:56

AS

آرمان پویش طب EBV IgG Diapro 96 1.320.000 1393/09/02 13:39:55

se

آرمان پویش طب M.Tuberculosis IgM Diapro 96 1.580.000 1393/09/02 13:38:55

E

آرمان پویش طب M.Tuberculosis IgG Diapro 96 1.580.000 1393/09/02 13:37:52

asd

TORCH آرمان پویش طب CMV IgM Diapro 96 1.950.000 1393/09/02 13:36:23

cccc

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG Diapro 96 1.750.000 1393/09/02 13:35:32

cccc

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM Diapro 96 1.980.000 1393/09/02 13:35:02

rwt

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG Diapro 96 1.750.000 1393/09/02 13:34:27

wst

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG Diapro 96 1.850.000 1393/09/02 13:33:33

wst

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM Diapro 96 2.200.000 1393/09/02 13:33:02

wrt

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori Cag A IgG Diapro 96 2.900.000 1393/09/02 13:31:39

We

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgM Diapro 96 3.500.000 1393/09/02 13:30:34

sw

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA Diapro 96 3.500.000 1393/09/02 13:30:03

ed

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG Diapro 96 2.900.000 1393/09/02 13:29:23

we

آرمان پویش طب HTLV 1 & 2 Diapro 96 2.650.000 1393/09/02 13:17:58

ff

آرمان پویش طب HTLV 1 & 2 Diapro 192 4.200.000 1393/09/02 13:16:48

Qw

آرمان پویش طب (HIV Ab & Ag (p24 Diapro 96 2.800.000 1393/09/02 13:15:35

SS

آرمان پویش طب HEV Ab Diapro 96 2.600.000 1393/09/02 13:13:00

Q

آرمان پویش طب HDV Ab Diapro 96 2.900.000 1393/09/02 13:12:10

jkh

آرمان پویش طب HAV IgM Diapro 96 2.980.000 1393/09/02 13:10:51

Ss

آرمان پویش طب HCV Ab Diapro 192 4.700.000 1393/09/02 13:09:42

SZD

آرمان پویش طب Hbe Ag/Ab Diapro 96 2.780.000 1393/09/02 13:08:41

';

آرمان پویش طب HBc IgM Diapro 96 2.900.000 1393/09/02 13:07:43

KJH

آرمان پویش طب HBC Ab Diapro 96 2.650.000 1393/09/02 13:06:05

WS

آرمان پویش طب HBS Ab Diapro 96 2.650.000 1393/09/02 13:05:00

p

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke Auto bio 96 1.400.000 1393/08/29 12:43:06

WR

آرمان پویش طب Rubella IgM Aouto bio 96 1.750.000 1393/08/29 12:42:31

w

آرمان پویش طب Rubella IgG Aouto bio 96 1.650.000 1393/08/29 12:42:09

WWWW

آرمان پویش طب Toxoplasma IgM Aouto bio 96 1.750.000 1393/08/29 12:41:31

WST

TO آرمان پویش طب Toxoplasma IgG Aouto bio 96 1.650.000 1393/08/29 12:40:59

WEFR

Fertility آرمان پویش طب HCG Aouto bio 192 2.700.000 1393/08/29 12:40:05

A

Fertility آرمان پویش طب HCG Aouto bio 96 1.400.000 1393/08/29 12:24:48

SF

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 Aouto bio 96 1.650.000 1393/08/29 12:24:02

QWRE

Tyroid آرمان پویش طب TSH Aouto bio 192 .480.000 1393/08/29 12:22:16

wR

Tyroid آرمان پویش طب TSH Aouto bio 96 1.400.000 1393/08/29 12:21:44

ae

Tyroid آرمان پویش طب T4 Aouto bio 192 2.480.000 1393/08/29 12:20:32

w2

Tyroid آرمان پویش طب T4 Aouto bio 96 1.400.000 1393/08/29 12:19:26

rsyh

Tyroid آرمان پویش طب T3 Aouto bio 192 2.480.000 1393/08/29 12:17:29

eda

Tyroid آرمان پویش طب T3 Auto bio 96 1.400.000 1393/08/29 12:16:54

sad

TORCH آرمان پویش طب CMV IgM ACON 96 2.130.000 1393/08/28 14:42:57

65

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG ACON 96 1.890.000 1393/08/28 14:42:02

L;K

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM ACON 96 1.890.000 1393/08/28 14:40:56

;KM

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG ACON 96 1.890.000 1393/08/28 14:39:53

;L,

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM ACON 96 2.130.000 1393/08/28 14:38:45

'[PO

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG ACON 96 1.890.000 1393/08/28 14:36:57

A

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG ACON 96 2.200.000 1393/08/28 14:36:08

---

آرمان پویش طب Abg Atabilizer IDEAL 50 ml 410.000 1393/08/28 12:43:07

4

آرمان پویش طب Coating buffer IDEAL 100 ml 300.000 1393/08/28 12:42:34

65

آرمان پویش طب Wash buffer IDEAL 100 ml 200.000 1393/08/28 12:41:54

M

آرمان پویش طب Block HRP- Stabilizer IDEAL 50 ml 550.000 1393/08/28 12:41:17

UG

آرمان پویش طب HRP - Stabilizer IDEAL 50 ml 460.000 1393/08/28 12:40:34

87

آرمان پویش طب PINk - TMB Substrate IDEAL 25 ml 300.000 1393/08/28 12:39:48

64

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin IDEAL 96 2.185.000 1393/08/28 12:24:50

---

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid IDEAL 96 1.380.000 1393/08/28 12:20:45

---

Fertility آرمان پویش طب HCG IDEAL 96 1.475.000 1393/08/28 12:20:10

---

Fertility آرمان پویش طب LH IDEAL 96 1.475.000 1393/08/28 12:15:09

---

Fertility آرمان پویش طب FSH IDEAL 96 1.475.000 1393/08/28 12:14:13

---

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA IDEAL 96 2.185.000 1393/08/28 12:13:27

---

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP IDEAL 96 2.185.000 1393/08/28 12:12:53

---

آرمان پویش طب PSA IDEAL 96 2.185.000 1393/08/28 12:11:52

---

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke IDEAL 192 2.870.000 1393/08/28 12:11:07

---

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke IDEAL 96 1.630.000 1393/08/28 12:10:31

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH IDEAL 192 2.840.000 1393/08/28 11:53:28

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH IDEAL 96 1.570.000 1393/08/28 11:52:55

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 IDEAL 96 1.570.000 1393/08/28 11:52:26

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 IDEAL 192 2.840.000 1393/08/28 11:51:13

;---

Tyroid آرمان پویش طب T3 IDEAL 192 2.840.000 1393/08/28 11:51:13

;----

Tyroid آرمان پویش طب T3 IDEAL 96 1.570.000 1393/08/28 11:50:27

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH Dia metra 192 2.500.000 1393/08/27 17:35:00

OIJH

Tyroid آرمان پویش طب TSH Dia metra 96 1.480.000 1393/08/27 17:34:20

UIHJ

Tyroid آرمان پویش طب T4 Dia metra 192 2.500.000 1393/08/27 17:33:51

OPIK

Tyroid آرمان پویش طب T4 Dia metra 96 1.480.000 1393/08/27 17:33:19

3625

Tyroid آرمان پویش طب T3 Dia metra 192 2.500.000 1393/08/27 17:32:55

4R6

Tyroid آرمان پویش طب T3 Dia metra 96 1.480.000 1393/08/27 17:32:16

Q23RF

آرمان پویش طب Anti - TPO diaplas 96 3.270.000 1393/08/27 15:55:40

AE

آرمان پویش طب Control B diaplas 3 ML 300.000 1393/08/27 15:54:55

WEFR

آرمان پویش طب Control A,B,C diaplas ML 3*3 1.100.000 1393/08/27 15:44:05

LK

آرمان پویش طب Digoxin diaplas 96 3.290.000 1393/08/27 15:42:56

LK

آرمان پویش طب Insulin diaplas 96 3.700.000 1393/08/27 15:42:24

IJ

آرمان پویش طب GH 96 2.280.000 1393/08/27 15:40:42

FSE

آرمان پویش طب Troponin - I diaplas 96 3.990.000 1393/08/27 15:39:18

53e

آرمان پویش طب Cortizol diaplas 96 3.590.000 1393/08/27 15:38:28

p[l

آرمان پویش طب Progesterone diaplas 96 3.390.000 1393/08/27 15:37:32

TERW

آرمان پویش طب Free Testestrone diaplas 96 4.340.000 1393/08/27 15:36:47

RFGT

آرمان پویش طب Testostron diaplas 96 2.950.000 1393/08/27 15:35:55

4E

آرمان پویش طب Esteriol(Ue3) diaplas 96 3.590.000 1393/08/27 15:35:10

TT

آرمان پویش طب Esteradiol (E2) diaplas 96 3.590.000 1393/08/27 15:34:38

T

آرمان پویش طب 17OH - Progestrone diaplas 96 2.950.000 1393/08/27 15:34:04

ERTG

آرمان پویش طب DHEA-S diaplas 96 2.950.000 1393/08/27 15:33:37

ED

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG diaplas 96 2.130.000T5

ET

1393/08/27 15:32:29

WE4RTF

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM diaplas 96 2.390.000 1393/08/27 15:31:40

WERF

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG diaplas 96 1393/08/27 15:30:57

';L

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM diaplas 96 2.390.000 1393/08/27 15:30:04

;L,,

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG diaplas 96 2.280.000 1393/08/25 17:45:01

EDF

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM diaplas 96 2.130.000 1393/08/25 17:44:16

UYH

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG diaplas 96 1.890.000 1393/08/25 17:43:46

KUYH

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgM diaplas 96 2.990.000 1393/08/25 17:43:05

JUHYG

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA diaplas 96 2.990.000 1393/08/25 17:42:24

KJHU

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG diaplas 96 2.750.000 1393/08/25 17:41:50

KJH

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin diaplas 96 2.480.000 1393/08/25 17:40:48

HY

Other Kits آرمان پویش طب IgE diaplas 96 2.460.000 1393/08/25 17:40:12

UIY

آرمان پویش طب CA-15-3 Diapro 96 3.750.000 1393/08/25 17:39:10

YHU

آرمان پویش طب CA-19-9 diaplas 96 3.750.000 1393/08/25 17:38:30

JH

آرمان پویش طب CA-125 diaplas 96 3.750.000 1393/08/25 17:37:34

KHJ

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid diaplas 192 2.990.000 1393/08/25 17:36:22

YHKU

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid diaplas 96 1.161.000 1393/08/25 17:35:21

YT

Fertility آرمان پویش طب HCG diaplas 192 2.990.000 1393/08/25 17:33:16

JKH

Fertility آرمان پویش طب LH diaplas 96 1.690.000 1393/08/25 17:32:41

HJG

Fertility آرمان پویش طب FSH diaplas 96 1.690.000 1393/08/25 17:32:06

KHY

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA diaplas 96 2.730.000 1393/08/25 17:31:26

YTU

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP diaplas 96 2.730.000 1393/08/25 17:22:07

YUF

Tumor Markers آرمان پویش طب Free PSA diaplas 96 4.170.000 1393/08/25 17:21:29

YHJF

Tumor Markers آرمان پویش طب PSA diaplas 96 2.730.000 1393/08/25 17:20:23

GI

Fertility آرمان پویش طب Prolactin diaplas 96 1.690.000 1393/08/25 17:18:55

T

Tyroid آرمان پویش طب Free - T4 diaplas 192 3.640.000 1393/08/25 17:13:49

KHG

Tyroid آرمان پویش طب Free - T4 diaplas 96 2.090.000 1393/08/25 17:13:14

,JB

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 diaplas 192 3.640.000 1393/08/25 17:12:40

;OIK

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 diaplas 96 2.090.000 1393/08/25 17:10:58

SDRF

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke diaplas 192 3.390.000 1393/08/25 17:09:06

KUYG

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke diaplas 96 1.850.000 1393/08/25 17:08:23

WED

Tyroid آرمان پویش طب TSH diaplas 192 3.930.000 1393/08/25 16:11:50

WERTF

Tyroid آرمان پویش طب TSH diaplas 96 1.850.000 1393/08/25 16:11:16

ERTGE

Tyroid آرمان پویش طب T4 diaplas 192 3.390.000 1393/08/25 16:10:18

WFR

Tyroid آرمان پویش طب T4 diaplas 96 1.850.000 1393/08/25 16:09:50

WERF

Tyroid آرمان پویش طب T3 diaplas 192 3.390.000 1393/08/25 16:09:06

RETFG

Tyroid آرمان پویش طب T3 diaplas 96 1.850.000 1393/08/25 16:05:43

WSDW

آرمان پویش طب Ani-Tg MONOBIND 96 3.949.000 1393/08/25 16:02:16

KJ

آرمان پویش طب Control B MONOBIND 3 ML 385.000 1393/08/25 16:01:28

---

آرمان پویش طب Control A,B,C MONOBIND ML 3*3 1.090.000 1393/08/25 16:00:43

---

آرمان پویش طب Vitamin B 12 MONOBIND 96 6.578.000 1393/08/25 15:59:36

JHN

آرمان پویش طب Digoxin MONOBIND 96 3.619.000 1393/08/25 15:58:19

MK

آرمان پویش طب C-Peptide MONOBIND 96 4.323.000 1393/08/25 15:57:35

JH

آرمان پویش طب Insulin MONOBIND 96 4.070.000 1393/08/25 15:57:04

---

آرمان پویش طب GH MONOBIND 96 2.510.000 1393/08/25 15:56:19

---

آرمان پویش طب HS-CRP MONOBIND 96 6.578.000 1393/08/25 15:55:16

---

آرمان پویش طب Troponin - I MONOBIND 96 4.785.000 1393/08/25 15:54:05

---

آرمان پویش طب Progesterone MONOBIND 96 3.729.000 1393/08/25 15:53:01

---

آرمان پویش طب Free Testestrone MONOBIND 96 4.774.000 1393/08/25 15:52:27

ew4fr

آرمان پویش طب Testostron MONOBIND 96 3.245.000 1393/08/25 15:51:50

---

آرمان پویش طب Esteriol(Ue3) MONOBIND 96 3.949.000 1393/08/25 15:51:10

ljih

آرمان پویش طب Esteradiol (E2) MONOBIND 96 3.949.000 1393/08/25 15:48:44

,---

آرمان پویش طب 17OH - Progestrone MONOBIND 96 3.245.000 1393/08/25 15:47:45

---

آرمان پویش طب DHEA-S MONOBIND 96 3.245.000 1393/08/25 15:31:10

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Anti Hpylori-IgA MONOBIND 96 3.290.000 1393/08/25 15:30:15

;---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Anti Hpylori-IgM MONOBIND 96 3.290.000 1393/08/25 15:29:17

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Anti Hpylori-IgG MONOBIND 96 3.030.000 1393/08/25 15:28:37

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG MONOBIND 96 3.030.000 1393/08/25 15:27:20

,N

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin MONOBIND 192 4.790.000 1393/08/25 15:26:06

---

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin MONOBIND 96 2.730.000 1393/08/25 15:25:30

---

Other Kits آرمان پویش طب IgE MONOBIND 96 2.710.000 1393/08/25 15:24:42

---

آرمان پویش طب CA - 15 - 3 MONOBIND 96 4.125.000 1393/08/25 15:24:02

---

آرمان پویش طب CA - 19 - 9 MONOBIND 96 4.125.000 1393/08/25 15:23:19

---

آرمان پویش طب CA - 125 MONOBIND 96 4.125.000 1393/08/25 15:22:26

---

Fertility آرمان پویش طب Free B - HCG MONOBIND 96 6.039.000 1393/08/25 15:15:58

---

Fertility آرمان پویش طب HCG MONOBIND 192 3.290.000 1393/08/25 15:13:15

---

Fertility آرمان پویش طب Prolactin MONOBIND 96 1.860.000 1393/08/25 15:12:11

---

Fertility آرمان پویش طب LH MONOBIND 96 1.860.000 1393/08/25 15:06:49

---

آرمان پویش طب FSH MONOBIND 96 1.680.000 1393/08/25 15:05:48

----

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA MONOBIND 96 3.000.000 1393/08/25 15:05:22

---

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP MONOBIND 96 3.000.000 1393/08/25 15:04:47

---

Tumor Markers آرمان پویش طب Free PSA MONOBIND 96 4.590.000 1393/08/25 15:02:47

';

Tumor Markers آرمان پویش طب PSA MONOBIND 96 3.000.000 1393/08/25 15:01:45

;

Tyroid آرمان پویش طب Free - T4 MONOBIND 96 2.300.000 1393/08/25 15:01:06

---

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 MONOBIND 96 2.300.000 1393/08/25 15:00:11

---

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke MONOBIND 192 3.730.000 1393/08/25 14:59:25

[LO

Tyroid آرمان پویش طب TSH MONOBIND 192 3.730.000 1393/08/25 14:58:39

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 MONOBIND 192 3.730.000 1393/08/25 14:58:16

---

Tyroid آرمان پویش طب T3 MONOBIND 192 3.730.000 1393/08/25 14:57:42

[---

آرمان پویش طب ELISA plate washer(Farabi) پیشتاز 89.000.000 1393/08/25 12:59:52

---

آرمان پویش طب ELISA plate reader پیشتاز 96 99.000.000 1393/08/25 12:59:15

---;---

TORCH آرمان پویش طب HSV IgM پیشتاز 48 1.640.000 1393/08/25 12:58:23

---

TORCH آرمان پویش طب HSV IgM پیشتاز 96 2.740.000 1393/08/25 12:57:24

---

آرمان پویش طب HSV 1/2 IGM پیشتاز 96 2.740.000 1393/08/25 12:55:54

---

آرمان پویش طب HSV IgG پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/25 12:55:12

---

TORCH آرمان پویش طب HSV 1&2IgG پیشتاز 96 2.300.000 1393/08/25 12:54:36

---

TORCH آرمان پویش طب CMV IgM پیشتاز 48 1.640.000 1393/08/25 12:51:27

---

TORCH آرمان پویش طب CMV IgM پیشتاز 96 2.740.000 1393/08/25 12:49:52

---

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/25 12:48:43

---

TORCH آرمان پویش طب CMV IgG پیشتاز 96 2.300.000 1393/08/25 12:48:19

---

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM پیشتاز 48 1.640.000 1393/08/25 12:46:25

---

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgM پیشتاز 96 2.740.000 1393/08/25 12:42:03

---

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/25 12:41:16

---

TORCH آرمان پویش طب Rubella IgG پیشتاز 96 2.300.000 1393/08/25 12:40:41

---

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM پیشتاز 48 1.640.000 1393/08/25 12:39:56

---

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgM پیشتاز 96 2.740.000 1393/08/25 12:39:27

---

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/25 12:38:22

---

TORCH آرمان پویش طب Toxoplasma IgG پیشتاز 96 2.300.000 1393/08/25 12:37:49

---

آرمان پویش طب Super Ferritin پیشتاز 1393/08/25 12:36:39

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA/IgG پیشتاز 1393/08/25 12:36:08

---

TORCH آرمان پویش طب Brucella IgM پیشتاز 96 3.180.000 1393/08/25 12:35:30

---

TORCH آرمان پویش طب Brucella IgG پیشتاز 96 3.180.000 1393/08/25 12:34:45

---

آرمان پویش طب Hydatid Cyst پیشتاز 96 3.290000 1393/08/25 12:33:57

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgM پیشتاز 48 1.600.000 1393/08/25 12:32:33

---`

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgM پیشتاز 96 2.920.000 1393/08/25 12:31:44

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA پیشتاز 48 1.600.000 1393/08/25 12:30:47

'---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgA پیشتاز 96 2.920.000 1393/08/25 12:30:16

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG پیشتاز 48 1.420.000 1393/08/25 12:28:59

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب H pylori IgG پیشتاز 96 2.480.000 1393/08/25 12:28:15

---

Infeccious Diseases آرمان پویش طب Fascila hepatica پیشتاز 96 2.520.000 1393/08/25 12:27:13

---

Fertility آرمان پویش طب Free B - HCG پیشتاز 96 1393/08/25 12:24:19

---

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid پیشتاز 192 3.180.000 1393/08/25 12:23:00

---

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid پیشتاز 96 1.710.000 1393/08/25 12:22:27

---

Fertility آرمان پویش طب (HCG (Rapid پیشتاز 192 3.180.000 1393/08/25 12:19:22

---

Fertility آرمان پویش طب HCG پیشتاز 96 1.640.000 1393/08/25 12:18:41

---

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke پیشتاز 96 1.750.000 1393/08/25 12:16:44

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH پیشتاز 192 3.180.000 1393/08/25 12:10:28

---

Tyroid آرمان پویش طب TSH پیشتاز 96 1.750.000 1393/08/25 12:10:05

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 پیشتاز 192 3.180.000 1393/08/25 12:09:34

---

Tyroid آرمان پویش طب T4 پیشتاز 96 1.750.000 1393/08/25 12:09:08

---

Tyroid آرمان پویش طب T3 پیشتاز 192 3.180.000 1393/08/25 12:08:42

---

Tyroid آرمان پویش طب T3 پیشتاز 96 1.750.000 1393/08/25 12:08:01

---

Fertility آرمان پویش طب Prolactin پیشتاز 48 1.050.000 1393/08/21 17:59:36

---

Fertility آرمان پویش طب Prolactin پیشتاز 96 1.640.000 1393/08/21 17:59:05

---

Fertility آرمان پویش طب LH پیشتاز 48 1.050.000 1393/08/21 17:58:36

---

Fertility آرمان پویش طب LH پیشتاز 96 1.640.000 1393/08/21 17:58:08

S

Fertility آرمان پویش طب FSH پیشتاز 48 1.050.000 1393/08/21 17:57:35

---

Fertility آرمان پویش طب FSH پیشتاز 96 1.640.000 1393/08/21 17:57:07

---

Other Kits آرمان پویش طب ELISA Check پیشتاز 960.000 1393/08/21 17:56:30

---

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin پیشتاز 192 4.610.000 1393/08/21 17:55:53

pl

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin پیشتاز 48 1.420.000 1393/08/21 17:55:12

k

Other Kits آرمان پویش طب Ferritin پیشتاز 96 2.480.000 1393/08/21 17:54:17

251

Other Kits آرمان پویش طب IgE پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/21 17:53:30

5

Other Kits آرمان پویش طب IgE پیشتاز 96 2.410.000 1393/08/21 17:51:39

S

Neonatal Screening آرمان پویش طب NEO Galactosemia پیشتاز 96 coming soon 1393/08/21 17:51:09

s

Neonatal Screening آرمان پویش طب G6PD پیشتاز 100 780.000 1393/08/21 17:50:25

F

Neonatal Screening آرمان پویش طب NEO PKU پیشتاز 96 1.250.000 1393/08/21 17:49:39

ED

Neonatal Screening آرمان پویش طب Neo TSH پیشتاز 192 1.590.000 1393/08/21 17:49:00

E

Neonatal Screening آرمان پویش طب Neo TSH پیشتاز 96 840.000 1393/08/21 17:48:33

E

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA پیشتاز 48 1.380.000 1393/08/21 17:47:40

57

Tumor Markers آرمان پویش طب CEA پیشتاز 96 2.400.000 1393/08/21 17:47:04

54

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP پیشتاز 48 1.300.000 1393/08/21 17:46:09

;

Tumor Markers آرمان پویش طب AFP پیشتاز 96 2.300.000 1393/08/21 17:45:39

---

Tumor Markers آرمان پویش طب Free PSA پیشتاز 96 2.700.000 1393/08/21 17:44:56

---

Tumor Markers آرمان پویش طب Free PSA پیشتاز 48 1.530.000 1393/08/21 17:44:07

---

Tumor Markers آرمان پویش طب PSA پیشتاز 48 1.420.000 1393/08/21 17:42:20

---

Tumor Markers آرمان پویش طب PSA پیشتاز 96 2.370.000 1393/08/21 17:41:56

---

Tyroid آرمان پویش طب Free - T4 پیشتاز 48 1.310.000 1393/08/21 17:40:30

---

Tyroid آرمان پویش طب Free - T4 پیشتاز 96 2.190.000 1393/08/21 17:40:06

---

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 پیشتاز 48 1.310.000 1393/08/21 17:39:09

---

Tyroid آرمان پویش طب Free - T3 پیشتاز 96 2.190.000 1393/08/21 17:38:38

---

Tyroid آرمان پویش طب T - Upteke پیشتاز 96 1830000 1393/08/21 17:36:58

---